Privacybeleid

GAMEO – Privacybeleid

 

 1. ALGEMEEN

 

1.1. De website www.gameo.com is eigendom van ESQUAD SRL (hierna te noemen "Gameo"), een Belgische onderneming die gespecialiseerd is in de online verkoop van elektronische spellen en andere software en accessoires

 

1.2. In het kader van de toepassing van de RGPD is ESQUAD SRL de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens.

 

Onze volledige contactgegevens zijn als volgt :

ESQUAD SRL

6, Rue Georges Cosse, 5380 Fernelmont

BE 0553 909 392

Email : [email protected]

 

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of als u uw rechten op grond van de GDPR wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op: [email protected] .

 

1.3. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 ("GDPR") en de Belgische wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

1.4. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op "persoonsgegevens" of "persoonlijke gegevens" in de zin van de GDPR, met uitzondering van statistische resultaten die in de vorm van geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens door GAMEO worden verstrekt.

 

Persoonsgegevens" of "persoonsgegevens" wordt gedefinieerd als gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, direct of indirect, die (i) u zelf aan ons verstrekt, of (ii) wij aan u verstrekken om u in staat te stellen gebruik te maken van onze diensten, of (iii) gegenereerd worden door uw gebruik van onze diensten of door uw activiteit op onze site.

 

 1. TOT WIE IS DIT PRIVACYBELEID GERICHT??

 

Dit privacybeleid is gericht tot de volgende categorieën betrokkenen:

 • Klanten die een persoonlijke account aanmaken op onze website
 • Bezoekers van onze website;
 • Alle personen die contact met ons opnemen via onze website of ons e-mailadres;

 

 1. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ EN VOOR WELKE DOELEINDEN?

 

3.1. ALS U EEN KLANTENREKENING OP ONZE SITE HEBT AANGEMAAKT

 

3.1.1. Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam en geboortedatum);
 • Uw contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer);
 • Uw facturatie- en leveringsgegevens (postadres, land, telefoonnummer, betalingswijze);
 • Bestellingen geplaatst;
 • Uw IP-adres en uw inloggegevens op onze eshop;

 

Wij verwerken deze gegevens om de overeenkomst die u met ons hebt gesloten te sluiten en uit te voeren met het oog op de aankoop van onze producten die beschikbaar zijn op onze eshop (art 6, §1, b) RGPD) en om direct marketing uit te voeren met betrekking tot de producten die u al hebt gekocht op onze eshop (soft opt-in)

 

3.1.2. Op basis van uw toestemming (art 6, §1, a) RGPD), verwerken wij ook de volgende optionele gegevens:

 • Uw wensenlijst met betrekking tot aankopen op onze site ;
 • Uw inschrijving op onze nieuwsbrief ;

 

Wij verwerken deze gegevens om uw ervaring op onze site vollediger en gemakkelijker te maken. 

 

3.2. ALS U CONTACT MET ONS HEEFT OPGENOMEN

 

Met uw toestemming verwerken wij de volgende gegevens:

 • Uw identificatiegegevens (naam);
 • Uw contactgegevens (e-mail);
 • De inhoud van uw bericht;

 

Wij verwerken uw gegevens om contact met u op te nemen wanneer u uw contactgegevens hebt achtergelaten om meer informatie over onze diensten te verkrijgen (toestemming).

 

3.3. ALS U EEN BEZOEKER BENT VAN ONZE WEBSITE

 

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij bepaalde informatie over uw browser, IP-adres, enz. om, onder andere, uw gebruik van onze website zo efficiënt en comfortabel mogelijk te maken (verzamelen van statistieken) en om onze IT-systemen te beschermen tegen aanvallen en andere illegale activiteiten.

 

Deze gegevens worden verzameld door middel van cookies (zie Cookiebeleid).

 

 1. HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

 

Uw gegevens worden door ons bewaard gedurende de periode die nodig is om het contract te sluiten.

 

Wij zullen uw persoonsgegevens wissen zodra het doel waarvoor zij werden verzameld en verwerkt, ophoudt te bestaan en binnen de volgende termijnen:

 

 1. Gegevens die worden verwerkt in het kader van en met het oog op het verlenen van onze verkoopdienst, worden actief bewaard gedurende de tijd die nodig is om het contract uit te voeren of om onze contractuele relatie te controleren en worden vervolgens gearchiveerd gedurende de wettelijke verjaringstermijn voor contractuele acties van 10 jaar, alvorens definitief te worden gewist na afloop van de verjaringstermijn.

 

Wij behouden ons het recht voor uw gegevens langer te bewaren in geval van een geschil of geschil over de correcte uitvoering van het contract, in welk geval uw gegevens zullen worden bewaard totdat het geschil in der minne of bij rechterlijk vonnis is geregeld.

 

 1. De gegevens van personen die contact met ons hebben opgenomen voor precontractuele maatregelen zonder een contract te sluiten of om aanvullende informatie te verkrijgen of die een klantenaccount op onze site hebben aangemaakt zonder een contract te sluiten, worden bewaard en zullen na 12 maanden worden gewist indien deze personen binnen deze periode geen verdere actie hebben ondernomen.

 

 1. Informatie die tijdens uw bezoek aan onze website wordt verzameld, wordt gewist in overeenstemming met ons cookiebeleid.

 

 1. AAN WIE KUNNEN UW GEGEVENS WORDEN DOORGEGEVEN?

 

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan onze leveranciers, onderaannemers en professionele dienstverleners, die diensten verlenen waarbij namens ons gegevens worden verwerkt. Deze partijen mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken om hun taken uit te voeren en binnen de grenzen van onze instructies.

 

Wij geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan overheidsinstanties of andere derde partijen indien de wet dit vereist of indien dit nodig is om onze wettelijke belangen te beschermen en te verdedigen.

 

Voor het overige zullen wij uw persoonsgegevens, al dan niet gepseudonimiseerd, niet aan derden doorgeven. Wij verkopen uw gegevens niet aan adverteerders of enige andere derde partij.

 

 1. WELKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN HEEFT GAMEO GETROFFEN?

 

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging en ongeoorloofde toegang of manipulatie, heeft GAMEO zowel technische als organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen.

 

Dit betekent enerzijds dat ons computersysteem is uitgerust met back-up-, filter- en firewallsystemen om uw persoonsgegevens te beschermen, en anderzijds dat onze medewerkers bewust zijn gemaakt van de risico's van gegevensinbreuken en zijn opgeleid om correct met uw persoonsgegevens om te gaan, en dat toegang tot uw persoonsgegevens alleen wordt verleend aan bevoegde personen in de uitoefening van hun functie.

 

 1. UW RECHTEN

 

De GDPR geeft u de volgende rechten, die u kunt uitoefenen door een e-mail te sturen naar: [email protected] .

 

Recht van toegang: u hebt het recht om van ons bevestiging te krijgen dat uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt en, indien dat het geval is, om toegang te krijgen tot die gegevens en om informatie te verkrijgen over de oorsprong van de gegevens en de aard van de verwerking die wordt uitgevoerd.

 

In ieder geval, wanneer u een klantenrekening heeft aangemaakt, kunt u via de klantenzone van de site www.gameo.com, onmiddellijk toegang krijgen, via download, tot alle persoonsgegevens die door onze diensten worden verwerkt in CSV-formaat (met uitzondering van cookies)

 

Recht op correctie: volgens de wet kunt u ons vragen uw onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens te corrigeren en/of aan te vullen.

 

Zodra u echter een klantenaccount hebt aangemaakt, kunt u in de klantenzone van de website www.gameo.com uw persoonsgegevens reeds laten corrigeren en/of aanvullen. U kunt uw persoonlijke gegevens bijwerken via uw account: (1) om de juistheid te bevestigen van de persoonlijke informatie die wij over u hebben verzameld; (2) om uw persoonlijke informatie bij te werken.

 

Recht op wissen: Onverminderd de wettelijke bewaartermijnen van artikel 4 kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of uw account te verwijderen, met name wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, of wanneer u uw toestemming voor de verwerking ervan hebt ingetrokken en er geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking is.

 

Recht op beperkte verwerking: onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om beperkte verwerking te verzoeken, in welk geval uw persoonsgegevens, met uitzondering van opslag, door GAMEO alleen mogen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering, ter bescherming van de rechten van derden of om zwaarwegende redenen van algemeen belang.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: indien technisch mogelijk hebt u het recht ons te vragen uw persoonsgegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen.

 

Recht van verzet: u hebt altijd het recht om zonder opgave van redenen en kosteloos bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden door een verzoek daartoe aan ons te richten via: [email protected] .

 

Recht om uw toestemming in te trekken: indien de verwerking van uw persoonsgegevens uitsluitend op uw toestemming is gebaseerd, hebt u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, met dien verstande dat de intrekking van uw toestemming niet van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden, of van de verwerking die op een andere grondslag dan uw toestemming is gebaseerd.

 

Als u als klant geregistreerd bent, kunt u in de klantenzone www.gameo.com de facultatieve gegevens wissen die u wenst.

 

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: Indien u van mening bent dat uw rechten in verband met de verwerking waaraan u bent onderworpen, door GAMEO niet zijn geëerbiedigd, kunt u een klacht indienen bij: [email protected] , of indien dit niet op bevredigende wijze wordt afgehandeld, bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

 

 1. ANDERE GELINKTE WEBSITES

 

Onze website kan links bevatten naar andere websites die door derden worden aangeboden.

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van andere sites, ook niet als u de website van een derde hebt bezocht via links op onze website.

 

Wanneer u deze andere sites bezoekt, raden wij u ten zeerste aan het privacybeleid van die sites te controleren voordat u enige persoonlijke informatie verstrekt.

 

 1. WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

 

GAMEO behoudt zich het recht voor dit beleid zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen of te wijzigen. Indien nodig zal de GAMEO de wijzigingen op deze pagina bekendmaken, samen met de datum van de herziening. Het gewijzigde Privacybeleid zal vanaf die herzieningsdatum van kracht zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om het Beleid te controleren telkens wanneer u deze website bezoekt.