Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden – GAMEO

 

Artikel 1 – De Verkoper

De Site GameO.com wordt gehouden, ontworpen en beheerd door Download Distribution SAS, hierna “de Verkoper” genoemd, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 6, Rue Georges Cosse, 5380 Fernelmont, België en geregistreerd is onder het ondernemingsnummer BE 0553 909 392 en rechtstreeks bereikbaar op volgend e-mailadres: [email protected]

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden afgesloten tussen, enerzijds, de Verkoper en, anderzijds, elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen op de Site GameO. Die persoon wordt hierna “de Koper” genoemd.

Artikel 2 – Voorwerp

2.1. Deze Algemene Voorwaarden strekken ertoe de contractuele relaties tussen de Verkoper en de Koper te bepalen, alsook de voorwaarden die van toepassing zijn op enige aankoop die wordt verricht op de Site GameO die kan geraadpleegd worden op het adres https://www.gameo.com (hierna “de Site“ genoemd).

2.2. Deze Algemene Voorwaarden en de voorwaarden of vermeldingen op de Site maken het geheel uit van de bepalingen die van toepassing zijn op de contractuele relaties tussen de Verkoper en de Koper.

2.3. De aankoop van een dienst via de Site GameO impliceert een onvoorwaardelijke en uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden door de Koper. De procedure van elektronische aankoop kan niet worden voortgezet indien het vak “Ik aanvaard de Algemene Voorwaarden” niet wordt aangevinkt. Een kopie van de algemene verkoopvoorwaarden zal u bij elke geregistreerde bestelling per e-mail worden overgemaakt in een formaat dat u kunt opslaan of afdrukken.

2.4. De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd op de Site en hebben, in voorkomend geval, voorrang op enige andere versie en op de eigen aankoop- of andere voorwaarden van de Koper. Zij zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en contracten van de Verkoper.

Artikel 3 – Door GameO aangeboden producten

3.1. De door de Verkoper aangeboden producten zijn de producten die voorkomen in de onlineboetiek op de Site. Deze producten worden aangeboden binnen de perken van de beschikbare voorraden of van de door de Verkoper bepaalde beschikbaarheid.

3.2. Elke product wordt vergezeld van een omschrijving die door de Verkoper te goeder trouw en zo getrouw mogelijk wordt opgemaakt.

De Verkoper kan in zijn omschrijvingen leeftijds- en inhoudsevaluaties voor de producten verstrekken die de uitgevers hem verstrekken zonder garantie dat de voormelde evaluaties juist zouden zijn of dat de producten geen beledigende, onfatsoenlijke of verwerpelijke inhoud zouden bevatten.

De Koper aanvaardt dat de Verkoper geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud van de te koop aangeboden producten (programma’s) die de Koper beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk zou vinden.

3.3. De aanbiedingen op de Site worden gedaan zonder verbintenis en zijn slechts bindend voor de Verkoper vanaf het moment dat ze zonder voorbehoud aanvaard worden door de Koper en na schriftelijke bevestiging van de bestelling van de Koper door de Verkoper.

Artikel 4 – Vereiste leeftijd

De Koper moet meerderjarig en rechtsbekwaam zijn op het moment van bestelling op de Site Gameo.com. Indien de potentiële Koper niet meerderjarig is, hebben alleen zijn ouders of wettelijke vertegenwoordigers het recht om de bestelling te verrichten op de Site.

Artikel 5 – Tarieven

5.1. De prijzen van onze producten zijn in de catalogus vermeld in euro alle taksen inbegrepen. Alle bestellingen zijn, ongeacht de  herkomst ervan, betaalbaar in euro.

5.2. De prijzen omvatten niet de kosten die niet specifiek vermeld zijn in de bestelling.

In het bijzonder schommelen de eventuele leveringskosten in functie van het land van levering gekozen door de Koper en worden deze geschat in de beschrijving van het mandje voor het afronden van de bestelling. Ze worden gefactureerd bovenop de prijzen van de geselecteerde producten.

5.3. De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, maar uiterlijk op het moment van de bestelling. De toepasselijke en definitieve prijzen zijn deze die van kracht zijn op het moment waarop het contract gesloten wordt (plaatsen van de bestelling).

5.4. De Verkoper kan promoties en reclamegeschenken aanbieden via de onlineboetiek. Elke aangeboden promotie kan te allen tijde gewijzigd of onderbroken worden door de Verkoper, zonder voorafgaand bericht en zonder verantwoording. De reclamegeschenken worden aangeboden zolang de voorraad strekt en kunnen te allen tijde, zonder voorafgaand bericht en zonder verantwoording, door de Verkoper worden verwijderd uit de onlineboetiek.

Artikel 6 – Aanmaken van een account op de Site GameO

6.1. De Koper die een product wenst te kopen moet verplicht een klantaccount aanmaken op de Site GameO.com en minstens de volgende gegevens verstrekken: naam, voornaam, e-mailadres en paswoord. De bevestiging van de aanmaak van de account wordt per e-mail verzonden naar de Koper.

6.2. De Koper mag slechts één account aanmaken die voor hem persoonlijk is. Onverminderd artikel 15 betreffende de ontbinding ten laste van de Koper, behoudt de Verkoper zich het recht voor om alle meervoudige inschrijvingen zonder voorafgaand bericht te schrappen en de betrokken klanten in gebreke te stellen om hun accounts te verwijderen.

6.3. De Koper kan zijn klantaccount te allen tijde verwijderen door zich aan te melden op zijn account en door de optie ‘account verwijderen’ te kiezen.

Artikel 7 – Bestelling en betaling

7.1. De Koper die een product wenst te kopen, moet verplicht:

  • De bestelbon invullen met alle gevraagde gegevens;
  • De betaling verrichten in de voorziene omstandigheden;
  • deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaarden.

7.2. De bevestiging van de bestelling wordt door de Verkoper per e-mail overgemaakt en geldt als ondertekening en aanvaarding ervan door de Verkoper.

7.3. De betaling gebeurt online per kredietkaart (Visa, Mastercard, Eurocard, iDeal), ofwel door bankoverschrijving, ofwel met een betaalkaart (Bancontact, Paysafecard). Geen enkel ander betaalmiddel wordt aanvaard.

De Verkoper is in geen geval verantwoordelijk voor de problemen die de Koper zou ondervinden bij de verrichte transacties met deze verschillende betaalbedrijven; deze geven de Koper toegang tot hun eigen beveiligde betaalomgevingen en versturen hem een e-mail waarin hij geïnformeerd wordt over het al dan niet slagen van de betalingsprocedure.

Artikel 8 – Levering

8.1. Het door de Koper gekochte product wordt geleverd op het adres van zijn keuze, zoals vermeld bij het plaatsen van de bestelling en dit, mits betaling van de leveringskosten. De Verkoper beperkt de leveringen tot de volgende landen: België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk.

8.2. De geschatte leveringstermijnen zijn vermeld op de Site in de beschrijving van het product en/of op het moment van de bestelling. Deze termijnen worden evenwel louter ter informatie gegeven en hangen af van het land van levering. De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen van de vervoerder.

Artikel 9 – Herroepingsrecht

9.1. De Koper geniet, wanneer hij als consument optreedt, in de regel een wettelijke termijn van veertien (14) dagen vanaf de datum van levering van de gekochte producten om in voorkomend geval af te zien van zijn aankoop.

De Koper erkent echter dat hij niet over dit herroepingsrecht beschikt voor:

  • de levering van verzegelde materiële dragers die ontzegeld werden na levering en waarvan de verpakking beschadigd werd en dus onbruikbaar is voor een eventuele wederverkoop;
  • de levering van verzegelde audio- of video-opnames of van verzegelde computersoftware die ontzegeld werd(en) na levering;
  • de levering van digitale inhoud die niet verstrekt wordt op een materiële drager (bijvoorbeeld videospellen) indien de uitvoering begonnen is met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Koper, die eveneens erkend heeft dat hij zo zijn herroepingsrecht zal verliezen. Die laatste voorwaarde is vervuld door het loutere gebruik van de code die toegang verschaft tot het spel.

9.2. Binnen de in artikel 9.1. vermelde termijn moet de Koper een ondubbelzinnige verklaring afleggen waarin hij zijn beslissing tot herroeping van het contract mededeelt door verzending van een e-mail naar het adres: [email protected]

De Koper is verplicht de producten zonder vertraging te retourneren naar de Verkoper, in ieder geval uiterlijk veertien dagen volgend op de mededeling van zijn beslissing om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht. Deze termijn wordt in acht genomen indien de Koper de goederen retourneert vóór het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen.

De terugbetaling van de door de Koper betaalde sommen zal gebeuren bij de ontvangst van de betrokken producten en na controle van de overeenstemming en van de goede staat ervan.

9.3. De Verkoper draagt de eventuele kosten die worden veroorzaakt door het retourneren van de goederen door de Koper.

Artikel 10 – Annulering van de bestelling, retour en terugbetaling

10.1. Annulering van de bestelling

De Verkoper stelt alles in het werk opdat de door de Koper bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Indien de voorraad van een gekocht product uitgeput is, ondanks de bestelling van de Koper, zal de Verkoper de Koper hierover zo snel mogelijk informeren en die laatste zal binnen een termijn van tien (10) dagen de optie moeten kiezen die hij verkiest:

  • de aanvulling van de voorraad afwachten;
  • zijn bestelling annuleren.

Eens deze keuze is gemaakt, heeft de Koper niet meer de mogelijkheid om een andere optie te kiezen. Het gaat om een definitieve keuze.

Indien de Koper kiest voor de annulering van zijn bestelling, gaat de Verkoper over tot terugbetaling van de bestelling binnen een termijn van veertien (14) dagen na kennisgeving van de keuze van de Koper of de ontdekking dat de Koper minderjarig is, behoudens verantwoorde vertraging.

Voor een verkoop van goederen kan de Verkoper de terugbetaling evenwel uitstellen tot de dag dat hij de goederen terug ontvangt of totdat een bewijs van verzending van de goederen geleverd wordt.

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade die het gevolg is van de onbeschikbaarheid van een product.

10.2. Retour van een niet-overeenstemmend product of van een product dat beschadigd is op het moment van de levering

Indien het door de Koper ontvangen product niet in overeenstemming is met het bestelde product of beschadigd is op het moment van de levering, is de Koper verplicht het terug te zenden naar de Verkoper binnen een termijn van veertien (14) dagen na de ontvangst van de bestelling en de Verkoper daarvan zo snel mogelijk na de ontvangst van de bestelling te informeren, ofwel door verzending van een e-mail naar het adres: [email protected], ofwel door dit te vermelden via het statuut van de bestelling op de Site.

Het bedrag van de bestelling zal worden terugbetaald aan de Koper zodra het geretourneerde product ontvangen wordt. De Verkoper kan de retour of de terugbetaling van een product weigeren indien dit laatste gebruikt werd gedurende een langere periode dan deze die toelaat de overeenstemming van het product te controleren, indien de Koper erkent dat hijzelf het product beschadigd heeft of na gebruik van een code voor eenmalig gebruik.

10.3. Praktische modaliteiten in geval van retour

De Verkoper draagt de eventuele kosten die worden veroorzaakt door het retourneren van de goederen door de Koper.

10.4. Verlies of niet-levering van uw bestelling

De Koper is verplicht de Verkoper te informeren dat zijn pakje verloren is gegaan of dat het niet werd geleverd binnen een termijn van dertig (30) dagen vanaf de betaling.

In dat geval gaat de Verkoper over tot terugbetaling van de bestelling binnen een termijn van veertien (14) dagen, na interne controle en bij de vervoerder.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om het verzoek van de Koper te weigeren indien dit niet ontvangen is binnen de vermelde termijn.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud 

De Verkoper behoudt zich de eigendom van de koopwaar voor tot de volledige betaling van de hoofdsom en alle toebehoren door de Koper.

Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud, worden alle risico’s op verlies en schade betreffende de betrokken goederen overgedragen op de klant vanaf de inbezitneming.

Artikel 12 – Verantwoordelijkheid van de Koper

12.1. Vóór enige aankoop staat het aan de Koper om zich ervan te vergewissen dat zijn toestel beantwoordt aan de minimumvereisten van het systeem, daarin inbegrepen elke vereiste die beschikbaar is op de gedetailleerde pagina’s van de producten.

12.2. De Koper is verplicht onmiddellijk na te gaan of hij toegang heeft tot de gekochte digitale inhoud zonder materiële drager en dit, vanaf de download en het eventuele importeren van het bestand.

Elke klacht moet aan de Verkoper worden meegedeeld uiterlijk binnen de zeven (7) kalenderdagen, per e-mail naar het in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden vermelde adres. De Koper moet het vastgestelde probleem gedetailleerd beschrijven.

De verantwoordelijkheid van de Verkoper, in het geval dat deze zou vaststaan, is strikt beperkt tot de tenuitvoerlegging van alle gepaste maatregelen die nuttig of noodzakelijk worden geacht om het probleem te verhelpen. Het dossier zal zo snel mogelijk behandeld worden, binnen de normale werkuren.

Artikel 13 – Verantwoordelijkheid van de Verkoper

13.1. In geen geval kunnen de Verkoper, zijn bestuurders, bedrijfsleiders, bedienden, agenten, vertegenwoordigers of lasthebbers aansprakelijk worden gehouden voor enige klacht of schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, voortvloeiend uit het gebruik van de Site, uit zijn gratis of betalende diensten en uit de informatie van openbare aard of uit de interpretatie van dit contract.

13.2. De Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om de toegang tot de Site en de inhoud ervan en zijn diensten te onderbreken om het onderhoud en de bijwerking van de Site te verzekeren, zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding ten aanzien van de Koper.

13.3. De Verkoper is, in het proces van het te koop stellen van de aangeboden producten, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Hij kan nooit aansprakelijk worden gehouden wegens tekortkomingen van de internetprovider of van de host van de Site, voor schade die voortvloeit uit de risico’s die verband houden met het gebruik van het internetnetwerk zoals het verlies van gegevens, informaticapiraterij, computervirussen, dienstonderbrekingen of andere onvrijwillige problemen of problemen die aan zijn controle ontsnappen.

Artikel 14 – Taal van het contract

De Site GameO is beschikbaar in het Frans, Duits, Nederlands en Engels. Door te klikken op de vlag in de rechterbovenhoek van de startpagina van GameO kan de Koper de taal en het land waar hij zich bevindt kiezen. De gekozen taal zal de taal zijn die wordt gebruikt voor de transacties en de communicatie tussen de Koper en de Verkoper.

Artikel 15 – Ontbinding van het contract ten laste van de Koper

15.1. In geval van ernstige schending van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden, kan de Verkoper het contract met de Koper van rechtswege ontbinden, zonder opzeggingstermijn en per aangetekende brief, zonder terugbetaling. In geval van niet-substantiële schending moet de Verkoper een redelijke opzeggingstermijn (15 dagen) in acht nemen. De Verkoper heeft eveneens de mogelijkheid om hem de toegang tot de Site en de inhoud ervan te ontzeggen en om van hem een passende schadevergoeding te vorderen wegens de schade geleden ten gevolge van deze schending.

15.2. Het contract zal eveneens eindigen indien de Verkoper bepaalt dat het gebruik van de Site door de Koper het contract schendt, ongepast is, een fraude of een slecht gebruik van de onlineboetiek inhoudt, of zijn belangen of die van een andere gebruiker van de onlineboetiek schaadt.

Artikel 16 – Intellectuele eigendom

16.1. Alle elementen van de Site (tekstinhoud, artikelen, dossiers, iconografische voorstellingen, originele illustraties of beelden, foto’s, tutorials, video’s, schema’s, lay-out, enz.) zijn beschermd door de wetten betreffende auteursrecht en copyright en blijven de exclusieve eigendom van de Verkoper of van zijn partners.

Niemand heeft het recht om de elementen van de Site, ongeacht de aard ervan (grafische, tekstuele, audiovisuele, geluids- of software-inhoud), om welke reden dan ook en zelfs gedeeltelijk te reproduceren, exploiteren, verder te verspreiden of te gebruiken.

16.2. Elke aantasting van de intellectuele eigendomsrechten van de Verkoper of van zijn partners kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolgingen wegens namaak.

Artikel 17 – Bescherming van persoonsgegevens

De bescherming van de persoonsgegevens van de Koper maakt het voorwerp uit van een onderscheiden Privacy Policy en Cookiebeleid die beschikbaar zijn op de Site.

Artikel 18 – Autonomie van de bepalingen

De nietigheid of niet-tegenwerpelijkheid van een beding van deze Algemene Voorwaarden brengt niet die van de andere bedingen met zich mee. Het feit dat de Verkoper zich niet beroept op enige bepaling van deze voorwaarden kan in geen geval worden uitgelegd als een afstand van het recht om zich hier later op te beroepen.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

19.1. Het toepasselijke recht is het Belgisch recht.

19.2. Ongeacht de taal van het contract zijn de Franstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel exclusief bevoegd in geval van een geschil. De partijen streven ernaar geschillen of disputen die voortvloeien uit de uitvoering van het contract in der minne te schikken alvorens een gerechtelijke procedure in te leiden. Deze bepaling mag echter niet worden uitgelegd als een voorwaarde voor de ontvankelijkheid van een rechtsvordering.